Vraag & antwoord

Hieronder staan de meest gestelde vragen gerangschikt per onderwerp. Kunt u hier geen antwoord vinden op uw vraag, neem dan contact op met onze klantenservice.

 

Overstappen en wijzigen energiecontract

De opzegtermijn is de periode die ingaat nadat u uw contract heeft opgezegd. 

Contract met een bepaalde tijd

Heeft u een contract voor een bepaalde tijd? In dat geval loopt uw contract voor de periode die u heeft afgesproken bij het aangaan van het contract.  Na afloop van de contractperiode wordt het contract automatisch omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd. U kunt na het aflopen van de periode uw contract zonder problemen beëindigen. Wel geld een opzegtermijn van 30 dagen.

U kunt een contract met bepaalde looptijd tussentijds opzeggen. Wanneer u het contract voor het einde van de looptijd opzegt, brengen wij een opzegvergoeding in rekening. De hoogte daarvan is afhankelijk van de resterende looptijd van het contract en wordt weergegeven in de tabel hieronder:

Resterende looptijd
Maximale opzegvergoeding per product (Gas/ Elektra)
minder dan 1,5 jaar
€ 50,-
1,5 tot 2 jaar
€ 75,-
2 tot 2,5 jaar
€ 100,-
meer dan 2,5 jaar
€ 125,-
 
Contract voor een onbepaalde tijd
 
Als u een contract heeft voor een onbepaalde tijd dan kunt u altijd uw contract kosteloos beëindigen, wel geldt ook hierbij een opzegtermijn van 30 dagen.
 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst zonder opgaaf van reden te herroepen.

Uitoefening herroepingsrecht

Om het herroepingsrecht uit te oefenen stuurt u ons een verklaring per post of e-mail toe. In deze verklaring dient u ondubbelzinnig duidelijk te maken dat u de overeenkomst herroept. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling binnen 14 dagen na ontvangst van de leveringsovereenkomst te doen. U kunt hiervoor gebruik maken van het Modelformulier voor herroeping, maar dit hoeft niet. Wij zullen de ontvangst van uw herroeping in ieder geval per e-mail bevestigen.

Gevolgen van herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u op dat moment heeft gedaan terug. Saman EnergiQ probeert dit zo snel mogelijk te doen, maar dit doen wij in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van uw herroeping. Hiervoor zullen geen administratie- of andere kosten in rekening worden gebracht. Als u ons heeft verzocht om de levering van energie al te starten gedurende de herroepingstermijn en daarna besluit om uw overeenkomst te herroepen, dan betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is - vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

U kunt uw herroeping aan Saman EnergiQ kenbaar maken via e-mail of per post:

 • e-mail energiq@samangroep.nl
 • postadres Saman EnergiQ t.a.v. afdeling Support Postbus 2225 3800 CE Amersfoort

Overstappen naar een ander product van Saman EnergiQ is simpel, u kunt dit zelf doen door telefonisch of per e-mail contact op te nemen de afdeling Support van Saman EnergiQ. Wij zullen u dan een aanbod op maat doen. De opzegtermijn van het oude contract bedraagt in de meeste gevallen 30 dagen, hier houden we met uw overstap standaard rekening mee.

Wel kan het zijn dat u een opzegboete moet betalen, dit gebeurt wanneer u een contract heeft voor bepaalde tijd dat nog niet is afgelopen

 
 

Als u het contract op een andere naam wilt laten zetten, bijvoorbeeld omdat het pand een nieuwe bewoner heeft of omdat u getrouwd bent, dan kunt u het beste contact opnemen met de Support van Saman EnergiQ. Er zijn namelijk veel uitzonderingen en voorwaarden waardoor we dat niet zomaar kunnen doen, zo moet u ons bijvoorbeeld opnieuw machtigen voor de incasso van het voorschotbedrag.

Om uw contract op een andere naam te laten zetten, kunt u contact opnemen met de afdeling Support van Saman EnergiQ per e-mail of telefonisch.Support is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur.

Bent u overgestapt naar een andere leverancier maar heeft u spijt gekregen van uw beslissing? Dan kunt u de volgende stappen ondernemen. 

Na het sluiten van een overeenkomst via telefoon, internet of straatverkoop heeft u altijd een bedenktermijn. Dit wordt ook wel het herroepingsrecht genoemd. U heeft 14 dagen de tijd om de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Saman EnergiQ stuurt u bij het aangaan van een overeenkomst altijd een modelformulier voor herroeping mee.

1. Neem eerst contact op met het nieuwe energiebedrijf

Uw oude energiebedrijf moet een melding van het nieuwe energiebedrijf accepteren. Ga daarom met uw klacht naar het nieuwe energiebedrijf. Vraag of ze het probleem voor u willen oplossen.

2. Maak bezwaar bij het energiebedrijf

Bent u niet tevreden over de reactie van het energiebedrijf? Dan moet u een bezwaar indienen. Wij raden u aan om eerst de algemene voorwaarden van het energiebedrijf te lezen. Hierin staat hoe u een bezwaar kunt indienen en binnen welk termijn u dit moet doen. In het algemeen gaat een bezwaar indienen zo: u stuurt een aangetekende brief aan het energiebedrijf. U hebt dan een bewijs dat u de brief hebt gestuurd. In de brief schrijft u de volgende informatie:

 • dat u niet wilt dat u wordt overgezet naar het nieuwe energiebedrijf. Of als u al bent overgezet: dat het energiebedrijf u terug moet zetten naar uw oude energiebedrijf.
 • dat u de termijnbedragen van het nieuwe energiebedrijf niet gaat betalen omdat er volgens u geen overeenkomst is;
 • wanneer u een reactie van het energiebedrijf wilt. Bijvoorbeeld binnen vier weken. Het energiebedrijf moet dan een beslissing nemen en die zo snel mogelijk aan u laten weten.

Stuur de brief ook naar uw oude energiebedrijf. Zet in de brief dat het bedrijf geen eindafrekening moet sturen.

Bewaar kopieën van alle brieven die u stuurt. Schrijf de namen op van de mensen met wie u gesproken hebt. En wat u hebt afgesproken. Als u ongewenst overgestapt bent na een telefonisch verkoopgesprek, vraag dan of er bandopnames zijn en of u deze opnames kunt krijgen.

Het overlijden van een naaste is een ingrijpende gebeurtenis. In dergelijke situaties zit u niet op gedoe rondom de voortijdige beeindiging te wachten.

Het overlijden van de contractant is bij Saman EnergiQ een van de voorwaarden waardoor een contract voortijdig ontbonden kan worden.

In het geval van overlijden kunt u bellen met de afdeling Support van Saman EnergiQ. Support is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur. Ook is het mogelijk om een e-mail naar onze Support te sturen.

Neem voor het wijzigen van uw gegevens contact op met de afdeling Support van Saman EnergiQ.

Hoe werkt Modelcontract?

Het Modelcontract is een standaard energiecontract voor onbepaalde tijd met variabele tarieven. Alle energieleveranciers zijn wettelijk verplicht zo’n contract aan te bieden. Het enige dat tussen aanbieders mag verschillen is de prijs. Alle andere contractvoorwaarden zijn gelijk. U kunt hierdoor modelcontracten makkelijk met elkaar vergelijken. De prijzen van het modelcontract zijn variabel en worden tweemaal per jaar bijgewerkt.

Saman EnergiQ Modelcontract

U kunt het Saman EnergiQ modelcontract aanvragen via de afdeling support. Zij sturen u dan binnen twee dagen een modelcontract bestaande uit:

 1. De bevestigingsbrief met daarin de belangrijkste onderdelen van het contract 
 2. De Modelcontractvoorwaarden 
 3. De Algemene voorwaarden, volgens het model van Energie-Nederland
 4. De geldende tarieven
 5. De kwaliteitscriteria met de servicevoorwaarden

Saman EnergiQ zal uw contract nooit stilzwijgend verlengen. Voor het verstrijken van de looptijd stuurt Saman EnergiQ u een transparant aanbod voor contractverlenging. Wij bieden u dan de keuze om het tarief weer voor een bepaalde periode vast te zetten of uw contract voor onbepaalde tijd te verlengen tegen een variabele prijs. In het verlengingsaanbod wordt tevens vermeld onder welke voorwaarden en tarieven uw levering automatisch wordt voortgezet op het moment dat wij geen keuze of opzegging per einddatum contract van u hebben ontvangen. In ieder geval heeft u, wanneer u niet op ons verlengingsaanbod ingaat noch opzegt, een opzegtermijn van 30 dagen.

Op onze website vindt u de algemene voorwaarden en gedragscodes, en kunt u de tarieven tonen die op uw specifieke situatie van toepassing zijn. Ook ontvangt u bij de contractbevestiging een complete set met voorwaarden, zodat u dit altijd bij de hand heeft. 

Op de voorwaardenpagina van onze website vindt u de huidige set Algemene Voorwaarden en gedragscodes van Saman EnergiQ.

Als uw contract afloopt en u heeft niet gekozen voor een aansluitende nieuw vasteprijs contract, dan wordt uw aflopende contract automatisch omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd met een variabele prijs. 

Dit betekent voor u dat na het aflopen van uw vasteprijs contract uw levering in stand blijft en u op elk gewenst moment kunt opzeggen. Wel blijft de opzegtermijn van 30 dagen gehandhaafd.

Bij dit contracttype kunnen de tarieven periodiek worden gewijzigd, gebruikelijk is dat er minimaal 2x per jaar een tariefupdate plaatsvindt. 

Voordat uw contract afloopt zullen wij echter contact met u opnemen om u een aanbieding te doen voor een nieuw vasteprijs contract.

Storing in gas & stroom

Energiefraude kan leiden tot erg gevaarlijke en onveilige situaties en bovendien moeten de kosten van gestolen energie worden opgebracht door alle andere verbruikers.

Daarom vragen wij u energiefraude altijd te melden, ook als het alleen om een vermoeden gaat.

Het melden van energiefraude kan via uw netbeheerder, of via Misdaad Anoniem (0800-7000).

Uw netbeheerder kunt u vinden door de volgende link te volgen.

Gasstoring

Heeft u het vermoeden dat er een gaslek is? Houdt u zich dan aan de volgende regels.

 • Sluit de hoofdkraan bij de gasmeter.
 • Open ramen en deuren.
 • Gebruik geen open vuur.
 • Rook niet.
 • Gebruik geen schakelaars, mobiele telefoons, zaklantaarns, etc.
 • Voorkom vonkvorming.
 • Ga naar buiten en bel het Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom: 0800-9009 (gratis)

Storingen ontstaan meestal binnen uw eigen huis, bijvoorbeeld door lekkages of overbelasting van uw elektriciteitsinstallatie. In dit geval kunt u veel tijd en geld besparen door eerst een klein onderzoek doen bij uw elektriciteitsinstallatie in de meterkast. 

Contact met netbeheerder: 0800-9009

Valt de elektriciteit in uw huis uit of heeft u het vermoeden dat er een gaslek is? Controleer eerst wat de mogelijke oorzaak is. Kunt u de oorzaak niet vinden, bel dan met 0800-9009 (voor dit gesprek betaalt u uw gebruikelijke belkosten), het Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom.

Uw melding komt direct terecht bij uw lokale netbeheerder, die dan meteen de juiste maatregelen neemt om uw probleem op te lossen. Het Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom geldt uitsluitend voor meldingen van storingen in levering en transport van gas en/of elektriciteit tot en met de meteraansluiting.

Stroomstoring

Als de stroom in uw huis of bedrijfspand geheel of gedeeltelijk uitvalt, controleer dan eerst wat de mogelijke oorzaak is.

Bij storing (kortsluiting) in elektrische apparaten:

 • schakel het apparaat uit;
 • haal de stekker uit het stopcontact;
 • vervang de groepszekering in de meterkast;
 • schakel zonodig de groepsschakelaar of de aardlekschakelaar weer in.

Bij een doorgesmolten hoofdzekering in uw elektrische installatie:
Moderne installaties hebben een hoofdautomaat in plaats van een hoofdzekering. Heeft u zo'n moderne installatie, schakel dan eerst alle groepen uit en schakel vervolgens de hoofdautomaat veilig in.

In het geval u geen warm water meer heeft, of geen verwarming, dan heeft dit niet altijd directe verbintenis met de levering van elektriciteit of gas. Om onnodige kosten te voorkomen, is het aan te bevelen om zelf eerst een klein onderzoekje uit te voeren. Controleer een aantal zaken:

 •  Geeft de verwarmingsketel een storingsmelding? 
 •  Is er geen zekering gesprongen, waardoor de verwarming is uitgevallen?
 •  Heeft u alleen dit probleem, of hebben uw buren er ook last van?
 •  In het geval van stadsverwarming: is er een storing waar ook de buren last van hebben?
 •  Is er sprake van een bredere storing in uw omgeving (op www.gasenstroomstoringen.nl vindt u een actueel overzicht van alle stroom- en gasstoringen)?

Indien de storing te herleiden is naar een storing in de levering van elektriciteit of gas, dan kunt u bellen met het nationale storingsnummer: 0800 9009 (gratis). Voor een snelle oplossing is het handig als u op eerder genoemde vragen al een antwoord heeft.

Factuur en incasso

Het termijnbedrag is het bedrag dat u voorafgaand aan de maand van levering betaalt aan Saman EnergiQ. Uw termijnbedrag wordt berekend op basis van uw energieverbruik, de leveringskosten, de netwerkkosten en belastingen.

Uw termijnbedrag is altijd een schatting, uw daadwerkelijke verbruik zal nooit exact gelijk zijn aan uw termijnbedrag. Daarom verrekenen we uw daadwerkelijke verbruik met het termijnbedrag op uw jaaroverzicht. U krijgt het teveel betaalde geld dan terug of u moet bijbetalen als u meer hebt gebruikt dan is berekend.

Ook staat op het jaaroverzicht een specificatie van de kosten.

Is het u niet gelukt om uw energienota op tijd te betalen? Dan hebt u een betalingsachterstand. Het is belangrijk dat u snel probeert dit op te lossen. Hoe langer u wacht, hoe hoger de kosten kunnen worden. Het energiebedrijf kan u uiteindelijk zelfs afsluiten. U krijgt dan geen gas of elektriciteit meer.

Betalingsherinnering

Dit gebeurt niet zomaar. Saman EnergiQ zal u altijd eerst een betalingsherinnering sturen. Heeft u deze eerste betalingsherinnering ook niet op tijd betaald? Dan kunnen wij besluiten om de energielevering bij u te stoppen. 

De eerste betalingsherinnering is altijd kosteloos. Voor volgende aanmaningen worden incassokosten in rekening gebracht. Die bedragen voor het versturen van de eerste aanmaning € 15,-. Voor de tweede aanmaning worden de incassokosten verhoogd tot 15% van het aan Saman EnergiQ verschuldigde bedrag, met een minimumbedrag van €40,-

Wat kunt u doen?

Er zijn een aantal stappen die u kunt ondernemen om de betalingsachterstand op te lossen. Zo kunt u extra kosten en problemen voorkomen.

Neem contact met ons op

Indien het u niet lukt om aan uw betalingsverplichting te voldoen, dan biedt Saman EnergiQ u de mogelijkheid om een verzoek tot betalingsregeling aan te vragen. U kunt dit verzoek indienen bij de afdeling support van Saman EnergiQ

Het is belangrijk dat u dit snel doet. U bent namelijk een contract met ons aangegaan. Daarin staat dat u verplicht bent om uw nota's op tijd te betalen. En daarin staat ook binnen welke termijn u moet betalen. 

Let op

Wij zijn niet verplicht om een betalingsregeling met u af te spreken. 

Lukt het niet om een betalingsregeling af te spreken met het energiebedrijf?

Meld u aan bij een schuldhulpverleningsinstantie

Meld u aan bij een schuldhulpverleningsinstantie vóór de betalingsdatum die wij hebben gesteld. Deze datum staat op de betalingsherinnering zelf.  U kunt dat doen door contact op te nemen met een organisatie voor schuldhulpverlening, zoals de Gemeentelijke Kredietbank. Zij helpen u om uw geldproblemen op te lossen.

Wilt u weten welke organisatie in uw gemeente u kan helpen? Vraag dit aan de NVVK (Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet).

NVVK (Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet)

(T) 070 - 752 82 50
(E) info@volkskrediet.nl

De schuldhulpverleningsinstantie is niet verplicht om u aan te nemen. Wordt u niet aangenomen?

Verzoek de rechtbank om in aanmerking te komen voor de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

De rechtbank beslist dan of uw verzoek wordt toegewezen. Meer informatie hierover vindt u in de folder "Werken aan een schuldenvrije toekomst" op pagina 9. Ook kunt u voor hulp voor deze procedure terecht bij de schuldhulpverleningsinstantie of de gemeente.

Van de aanmelding bij een schuldhulpverleningsinstantie krijgt u een bewijs.

Stuur dit bewijs zo snel mogelijk naar uw energiebedrijf of netbeheerder

De schuldhulpverleningsinstantie besluit of u wordt toegelaten tot schuldhulpverlening. In de periode tot dat besluit genomen is mag u niet worden afgesloten van energielevering tijdens de winter (van 1 oktober tot 1 april).

Om een energiecontract af te sluiten, kan een energiebedrijf u vragen een aantal maanden energie vooruit te betalen. We noemen dit een waarborgsom.

Saman EnergiQ zal in het geval van een negatieve kredietbeoordeling een waarborgsom opleggen ter hoogte van maximaal 3 maal het berekende maandelijkse termijnbedrag. Saman EnergiQ zal u bij de contractbevestiging informeren over de hoogte van de gevraagde waarborgsom. De waarborgsom dient voor aanvang van levering door u te worden overgeboekt.

Dit kan verschillende redenen hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw rekening is geblokkeerd voor incasso. Ook kan het zijn dat er onvoldoende saldo op uw rekening stond op het moment dat de incasso heeft plaatsgevonden.

Het kan ook zijn dat u per ongeluk een verkeerd IBAN nummer heeft opgegeven. 

Als geen van deze situaties van toepassing was, neem dan contact op met onze afdeling support van Saman EnergiQ. 

U hoeft zich verder geen zorgen te maken, als u de aanmaning gewoon betaalt op de manier die in de aanmaning staat (vergeet niet het betalingskenmerk te vermelden) dan verwerken wij uw betaling alsnog. Doet u dit wel snel, anders kan het zijn dat Saman EnergiQ incassokosten bij u in rekening brengt.

Heeft u binnen een maand twee energienota's ontvangen? Dit kan komen omdat Saman EnergiQ en uw vorige leverancier op een verschillend moment incasseren. Hierdoor kan het zijn dat u twee nota's ontvangt. Ook kan het zijn dat u nog een eindafrekening heeft ontvangen van uw oude leverancier. Deze heeft namelijk twee maanden na beëindiging van het contract om de eindafrekening op te stellen.

Het is belangrijk dat u beide rekeningen betaald. Op de eindafrekening van uw vorige leverancier wordt namelijk het betaalde termijnbedrag verrekend met het daadwerkelijk verbruikte bedrag aan energie. U betaalt dus nooit dubbel, al kan het hinderlijk zijn dat u twee rekeningen in één maand ontvangt.

Saman EnergiQ is een handelsnaam van ServiceHouse B.V.

 

ServiceHouse B.V. is de vergunninghoudend energieleverancier, hierdoor staat er bij uw afschrijvingen de naam ServiceHouse.

Als u Saman EnergiQ heeft gemachtigd om de maandelijks verschuldigde bedragen automatisch van uw rekening af te laten schrijven, dan vindt de incasso van het maandelijkse termijnbedrag plaats rond de 28e dag voor de maand van levering.

De eerste incasso zal een week voor aanvang van de levering worden uitgevoerd en bedraagt een evenredig deel van het maandelijks termijnbedrag. Saman EnergiQ brengt u geen kosten in rekening voor de automatische incasso.

Jaarafrekening

Uw jaarrekening wordt 12 maanden na de start van de levering aan u gestuurd en daarna telkens na 12 maanden. Op uw jaarafrekening kunt u het werkelijke verbruik van het afgelopen jaar inzien, ook ziet u de betaalde voorschotbedragen. U ontvangt de jaarafrekening uiterlijk 6 weken nadat u de meterstanden voor de afrekening aan ons heeft gestuurd. Als u geen meterstanden heeft doorgegeven dan zullen wij uw jaarverbruik schatten, u ontvangt dan de jaarafrekening 6 weken na de laatste herinnering voor het doorgeven van de meterstanden.

Eindafrekening

De eindafrekening ontvangt u van ons als u verhuisd bent, of als het contract is beëindigd. U ontvangt de eindafrekening uiterlijk 6 weken nadat u uw verhuizing (inclusief meterstanden) aan ons heeft doorgegeven of na beëindiging van het contract.

Op zowel de jaar- als de eindafrekening vindt een verrekening plaats tussen uw termijnbedrag en het daadwerkelijke verbruik. Als u een te hoog termijnbedrag heeft betaald wordt het teveel betaalde teruggestort op uw rekening. Wanneer uw verbruik hoger is uitgevallen, ontvangt u een factuur voor het nog te betalen bedrag.

IBAN staat voor International Bank Account Number.

IBAN is het Europese systeem voor rekeningnummers dat wordt gebruikt voor betalingen, het systeem is in plaats gekomen van het oude systeem waarbij elk land zijn eigen rekeningnummers hanteerde. Betalingsverkeer tussen landen was door de verschillende systemen en rekeningnummers vaak ingewikkeld, daarom is IBAN geïntroduceerd. 

Tegenwoordig kunt u uitsluitend nog gebruik maken van het IBAN nummer, de oude bankrekeningnummers en gironummers zijn vervallen en worden niet meer geaccepteerd.

U kunt een IBAN nummer herkennen aan de lettercombinatie in combinatie met de cijferreeks. Zij bestaat uit een landcode, een controlegetal, bankcode en een cijferreeks uit tien cijfers. Een IBAN nummer ziet er als volgt uit: 

Op een betalingsregeling zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Een regeling loopt maximaal 6 maanden.
 • De minimale betaling per keer bedraagt € 100,-
 • Er worden altijd administratiekosten en verschuldigde rente in rekening gebracht.
 • U betaalt de termijnen van uw betalingsregeling altijd zelf, via iDEAL.
 • Betaling van de eerste termijn geldt juridisch als acceptatie van de betalingsregeling.
 • Wanneer u een termijn van uw betalingsregeling niet op tijd betaalt,wordt de regeling onmiddellijk stopgezet. Alle vorderingen worden overgedragen aan het incassobureau en uw overeenkomst wordt ontbonden.

Energielevering

Wilt u het metertype aanpassen, de meetinrichting of aansluiting laten verplaatsen, of een bouwaansluiting aanvragen, een aansluiting verzwaren of een nieuwe aansluiting aanvragen? Voor al dit soort wensen kunt u contact opnemen met uw netbeheerder. Zij kunnen dit voor u in orde maken, ook weten zij hoeveel het precies kost.

De levering van elektriciteit en/of gas vindt plaats onder de leveringsvergunning van ServiceHouse B.V.

U wekt uw eigen elektriciteit op en neemt nog maar heel weinig energie bij ons af. U bent zelfvoorzienend of bijna zelfvoorzienend. Maar u hebt het netwerk van de netbeheerder nodig. En daar moet u voor betalen. Want:

 • als de zon niet schijnt of als het windstil is verbruikt u ook energie. Deze energie wordt dan aan u geleverd via het netwerk van de netbeheerder;
 • en schijnt de zon als u zelf geen energie nodig hebt? Dan wordt die opgewekte elektriciteit teruggeleverd aan het netwerk van de netbeheerder.

De netbeheerskosten vallen onder uw vaste leveringskosten en zijn dus niet afhankelijk van uw verbruik.

Het moment waarop het daltarief ingaat, is niet overal in Nederland hetzelfde. 

Hoewel er andere uitzonderingen zijn, is het onderstaande een goede indicatie:

 • Limburg en Brabant: normaal tarief: 7:00 tot 21:00 uur op werkdagen. 
 • Overige provincies: normaal tarief: 7:00 tot 23:00 uur op werkdagen

Het daltarief geldt als het normaal tarief niet van toepassing is. In het weekend is dus in heel Nederland het daltarief geldig. 

Saman EnergiQ levert uitsluitend groene stroom. De geleverde stroom is afkomstig uit Nederlandse wind-, zon- en biomassaprojecten. Saman EnergiQ informeert u jaarlijks over de exacte samenstelling van de energie-mix.

De salderingsgrens is voor iedereen anders. Het is de hoeveelheid energie die u van ons geleverd hebt gekregen. In de rekensom voor salderen geldt deze hoeveelheid energie als grens. U kunt dus nooit meer salderen dan de hoeveelheid energie die u geleverd hebt gekregen. Hoe hoog uw salderingsgrens is kunt u terug vinden op uw energierekening.

Levert u meer terug dan Saman EnergiQ levert?

Dan krijgt u een terugleververgoeding. Na het salderen blijft er nog een hoeveelheid energie over. Het energiebedrijf geeft u hiervoor een terugleververgoeding. De hoogte van uw terugleververgoeding vindt u in het tarievenblad bij uw leveringsovereenkomst.

De door u teruggeleverde en verbruikte hoeveelheid elektriciteit mag u op jaarbasis tegen elkaar wegstrepen. Dat noemen we salderen. U betaalt Saman EnergiQ alleen uw netto verbruik per jaar.

Heeft u een dubbele meter en gekozen voor een normaal- en daltarief dan vergoedt Saman EnergiQ uw teruglevering ook tegen normaal- en daltarief. Heeft u in de normaal- of dalperiode meer opgewekt dan verbruikt, dan verrekent Saman EnergiQ dit meerverbruik met het andere tarief en vice versa. Blijkt na deze verrekening dat u meer elektriciteit heeft teruggeleverd dan verbruikt (overschot aan teruglevering) dan ontvangt u voor de extra teruggeleverde elektriciteit van ons een terugleververgoeding. De hoogte van de vergoeding kunt u vinden in het tarievenblad bij uw leveringsovereenkomst.Saman EnergiQ verwerkt en verrekent uw volledige teruglevering op de jaar- of eindnota.

Wanneer u zelf elektriciteit opwekt (bijvoorbeeld met zonnepanelen) kunt u dit direct zelf gebruiken. De elektriciteit die u niet direct gebruikt, levert u aan het openbare net via uw aansluiting. Dit heet teruglevering. 

Verhuizen

We kunnen uw verhuizing snel doorvoeren. U kunt daarvoor per e-mail, per post of telefonisch contact opnemen met de afdeling Support van Saman EnergiQ. Zij kunnen u daarin verder helpen.

Na het doorgeven van uw verhuizing ontvangt u van ons een verzoek om uw meterstanden door te geven voor het oude en nieuwe adres. Dit doen wij zodat we voor uw oude adres een eindafrekening kunnen opstellen, voor het nieuwe adres gebruiken we de meterstanden als startpunt voor uw nieuwe leveringsperiode.

Geeft u daarom snel uw meterstanden door, dan kunnen we uw verhuizing snel administratief verwerken. 

Wanneer u de verhuizing aan ons heeft doorgegeven zullen we u een aantal vragen stellen over uw nieuwe woning. Bijvoorbeeld hoeveel mensen in het pand wonen, wat het oppervlak is, of het een tussenwoning is, wat het bouwjaar is en wanneer mogelijk welk energielabel het huis heeft. Op basis van deze gegevens zullen wij u een nieuw voorstel doen voor een termijnbedrag. 

Nadat u het nieuwe termijnbedrag van ons heeft ontvangen kunt dit uiteraard wijzigen. Het verlagen van het termijnbedrag kan met maximaal 20% van het initiële termijnbedrag u kunt daarvoor per e-mail, per post of telefonisch contact opnemen met de afdeling Support van Saman EnergiQ, dan helpen wij u verder. 

Wanneer u gaat verhuizen, tijdelijk op een ander adres gaat wonen, of het factuuradres wilt wijzigen, kunt daarvoor per e-mail, per post of telefonisch contact opnemen met de afdeling Support van Saman EnergiQ. Zij kunnen u daarin verder helpen.

Wanneer u verhuist kunt u uw contract eenvoudig meenemen. Uw energiecontract is namelijk niet gebonden aan het adres maar aan de persoon die het heeft afgesloten. Wel vragen wij u om de verhuizing tijdig (minimaal 14 kalenderdagen voor verhuisdatum) door te geven aan de afdeling Support van Saman EnergiQ.

Dat is erg vervelend. Als er al wel een aansluiting en meter in uw woning aanwezig is, maar desondanks heeft u geen gas en stroom, dan kan dat meerdere oorzaken hebben:

1. Het is belangrijk dat u als nieuwe bewoner een energiecontract heeft voor de nieuwe woning. Als niet bekend is wie stroom of elektriciteit gebruikt, dan kan de aansluiting door de netbeheerder worden afgesloten. Deze situatie kan ook optreden als een woning langere tijd onbewoond is geweest. 

Als u nog geen energiecontract heeft, maak dit dan snel in orde en geef aan dat het een verhuizing betreft en er spoed bij is. Aan het opnieuw aansluiten van de aansluiting kunnen kosten van de netbeheerder verbonden zijn.

U kunt daarvoor per e-mail, per post of telefonisch contact opnemen met de afdeling Support van Saman EnergiQ. Zij kunnen u daarin verder helpen.

2. De vorige bewoner heeft uit voorzorg elektriciteit en gas uitgeschakeld. Controleer of de hoofdschakelaar of zekeringen in de meterkast aan staan, en of er geen afsluiters bij de gasmeter dicht staan. Vraag dit eventueel na bij de vorige bewoner.

Heeft u een tweede locatie waarvoor u energie geleverd wilt hebben, en deze locatie is voorzien van een bestaande aansluiting? Dan kunt u daarvoor eenvoudig een contract afsluiten via onze website.

Indien er nog geen aansluiting aanwezig is, dan kunt u zich wenden tot de regionale netbeheerder voor het aanvragen van een nieuwe aansluiting. U vindt hier meer over op de website van de netbeheerder in uw regio.

Als u nog geen stroom- of gasaansluiting heeft op het adres waar u woont of gaat wonen, dan kunt u een aansluiting aanvragen bij de netbeheerder. U vindt hier meer over op de website van de netbeheerder in uw regio. Wilt u weten welke netbeheerder er bij u in de regio actief is? bekijk dan eens dit overzicht.

De plaatsing van nieuwe meters is de verantwoordelijkheid van uw netbeheerder. U kunt voor het aanvragen van een dubbeltariefmeter terecht bij de netbeheerder in uw regio. U vind hier meer over op de website van de netbeheerder in uw regio. Klik hier voor een overzich van netbeheerders.

Voor aanpassingen aan uw aansluitingen, zoals het vergroten of verkleinen van de capaciteit, kunt u bij uw netbeheerder terecht. 

U kunt hiervoor een offerte aanvragen bij uw netbeheerder. U vind hier meer over op de website van de netbeheerder in uw regio en door de volgende link te volgen.

Wanneer u niet meer in een pand woont, bijvoorbeeld omdat u verhuisd bent, dan kunt u het termijnbedrag verlagen. U kunt daarvoor per e-mail, per post of telefonisch contact opnemen met de afdeling Support van Saman EnergiQ. Wij helpen u graag verder. 

Als u uw oude pand tijdelijk aanhoudt -bijvoorbeeld omdat het nieuwe huis nog moet worden verbouwd- dan zullen we u op beide adressen energie blijven leveren tot het moment dat u definitief verhuist.

U betaalt dan tijdelijk twee termijnbedragen, voor uw oude en nieuwe woning. U kunt uw termijnbedrag dan verlagen o.b.v. leegstand, u betaald dan alleen de vaste leveringskosten. Daarvoor kunt u het beste telefonisch contact opnemen met de afdeling Support van Saman EnergiQ.

U hoeft zich geen zorgen te maken over het termijnbedrag, u hoeft niet te betalen voor energie die u niet heeft gebruikt. Als u het termijnbedrag dus niet aanpast dan wordt het niet verbruikte geld na het opstellen van de eindafrekening teruggestort.

Zodra u de nieuwe woning betrekt, is het noodzakelijk daarvoor een energiecontract af te sluiten. Dit kan enerzijds door het oude contract mee te nemen naar de nieuwe locatie, ofwel door het afsluiten van een nieuw contract voor de nieuwe locatie en het oude contract nog in stand te houden.

In het geval de oude woning nog niet verkocht is, en er op korte termijn ook geen uitzicht daarop is, is het praktischer een nieuw contract voor de nieuwe locatie af te sluiten.

Houdt u er wel rekening mee dat u dan tijdelijk twee termijnbedragen betaalt. Bij het stopzetten van de levering naar het oude adres zullen we het teveel betaalde bedrag verrekenen op de eindafrekening

Als u verhuist naar een bestaande woning, dan is daar meestal al een aansluiting aanwezig. Als de woning tussen oude en nieuwe bewoner direct wordt overgedragen, dan is de aansluiting gewoon actief en zijn daarvoor geen werkzaamheden aan de aansluiting noodzakelijk.

Wel moet u als nieuwe bewoner administratief "aangesloten worden". Dit doet u door het afsluiten van een energiecontract op het nieuwe adres. De leverancier meldt dan bij de netbeheerder dat een nieuwe bewoner energie afneemt op dat adres.

De slimme meter hoort bij de aansluiting en blijft dus achter bij de aansluiting.

Saman EnergiQ leest de slimme meter automatisch uit. U hoeft bij een slimme meter dus niet meer zelf de meterstanden door te geven.

Meterstanden

Er zijn twee mogelijkheden om meterstanden door te geven.

Via de e-mail:

Indien u een e-mail van ons heeft ontvangen waarin verzocht wordt om uw meterstanden door te geven, kunt u dat doen door op de link in de e-mail te klikken. U wordt dan automatisch doorgelinkt naar de plaats waar u de meterstanden kan doorgeven.

Telefonisch:

Als u twijfelt over welke standen u door moet geven, kunt u natuurlijk altijd telefonisch contact met ons opnemen. Dan kijken wij met u mee.

Gelukkig is dat geen probleem. U kunt uw meterstanden tot drie maanden nadat de opnamekaart of e-mail aan u verstuurd is nog aanpassen. U kunt daarvoor per e-mail, per post of telefonisch contact opnemen met de afdeling Support van Saman EnergiQ. Zij kunnen u daarin verder helpen.

Als de nieuwe standen invloed hebben op uw voorschotbedrag of jaarafrekening dan zullen we dit met u verrekenen in een aparte correctienota

De meterstanden worden geregistreerd door de gasmeter en elektriciteitsmeter. De gasmeter heeft maar 1 telwerk en spreekt daardoor veelal voor zich. Bij elektriciteitsmeters komt een veel grotere varieteit aan type meters voor. 

- De traditionele draaistroommeter kent 1 of 2 telwerken, waarbij 2 het meest voorkomt. Dit vraagt dus om aandacht om de juiste meterstand bij normaaluren, en de juiste meterstand bij daluren door te geven.

- De elektronische verbruiksmeter kent soms wel tot 4 telwerken. Hiervan zijn 2 telwerken voor verbruik in normaaluren en daluren en de andere 2 telwerken zijn voor teruggeleverde energie in normaaluren en daluren. Afhankelijk van uw specifieke situatie, wordt u gevraagd om 2 danwel 4 meterstanden door te geven. 

Let op: elektronische verbruiksmeters varieren in de manier waarop de meterstanden zichtbaar zijn. Sommige meters tonen 2 of meer standen, andere meters tonen slechts 1 stand waar middels een knop tussen verschillende standen gewisseld kan worden. 

- De op afstand uitleesbare slimme meter werkt als een elektronische verbruiksmeter, maar dan aangevuld met een mogelijkheid deze vanaf afstand uit te lezen.

Gasmeter

 Traditionele draaistroom meter met  

telwerken

 

Elektronische elektriciteitsmeter.

 

Uw meterstanden vormen de basis voor uw energierekening. Daarom werd voor uw contract inging ook gevraagd om de standen. Na de eerste keer ontvangt u jaarlijks een verzoek voor het opstellen van de jaarafrekening. Ook vragen we om uw meterstanden bij een verhuizing en voor de eindafrekening.

Het is belangrijk dat u de meterstanden snel na de oproep aan ons doorgeeft. Doet u dit niet dan moeten wij namelijk uw verbruik schatten. Onze schatting kan afwijken van uw daadwerkelijke verbruik. De geschatte bedragen zijn bindend, het kan dan zijn dat u teveel aan ons moet betalen. het is daarom in uw eigen belang snel na de oproep uw meterstanden door te geven.

U geeft de meterstanden aan ons door met behulp van de e-mail of brief die u van ons heeft ontvangen.

Meterstanden doorgeven voor uw overstap naar My-Energie.

Bent u nieuw bij Saman EnergiQ? Dan ontvangt u van ons automatisch een oproep om uw meterstanden door te geven, we doen dit ongeveer 1 week voor de start van de levering. Dit doen we omdat de door u doorgegeven meterstanden het startpunt zijn voor ons om uw verbruik te kunnen berekenen.

Meterstanden doorgeven bij verhuizing.

Om uw verhuizing te kunnen registreren vragen wij u om uw meterstanden. U ontvangt dan een opnamenummer voor de woning die u verlaat. Ook wordt gevraagd om de meterstanden van uw nieuwe woning. Dit doen wij voor het opstellen van de eindafrekening voor het oude adres en het startpunt van de meting voor uw nieuwe woning.

Meterstanden doorgeven voor uw jaar of eindafrekening.

Nadat een ongeveer een jaar is verstreken sinds de laatste meteropname, zullen we uw vragen om uw nieuwe meterstanden. Dit doen we zodat we voor u het juiste verbruik kunnen berekenen. U krijgt aan de hand van de jaarafrekening geld teruggestort wanneer u een te hoog termijnbedrag heeft betaald, of u zult wat moeten bijbetalen als uw verbruik hoger is uitgevallen.

Meterstanden doorgeven voor slimme meters.

We lezen deze automatisch uit op afstand, dit bespaart u de moeite.

Wat zeggen onze klanten?

"We vinden het belangrijk om te kiezen voor groene, Zeeuwse energie en we wilden graag iets terugdoen voor de natuur en het milieu.”
Henriëtte Swartjes - Biggekerke
"EnerqiQ nam de administratie uit handen en regelde de opzegging bij Delta. Ja, ik kan iedereen aanraden te kijken naar een overstap, zeker met zulke prijsverschillen.”
Hans Bongers - Burgh-Haamstede